Close
Welcome to Green Books India
Nagarayakshi

Nagarayakshi

Author: Padmadas

star

Add to Basket

Poems by Padmadas

മലയാള കവിത ഏറ്റെടു ത്തു പോന്ന വലിയ ശീലങ്ങളെ വിസ്മരിക്കാൻ മടിക്കുന്ന വിവേകം ഈ കവിയുടെ ശിഷ്ഠ ഗുണമായി ഞ്ഞാൻ വിലമതിക്കുന്നു. ഒപ്പം നാടൻ ശീലുകളും സംസ്കൃത വൃത്തങ്ങളും ഏതാണ്ട് ഒരേ ദക്ഷതയോടെ എടുത്തു പെരുമാറാനുള്ള കെൽപ്പുംപദ്മദാസ് സമാർജ്ജിച്ചിരിക്കുന്നു. --വിഷ്ണുനാരായണൻ നമ്പൂതിരി

No reviews found

About Author

Padmadas

Padmadas

About Padmadas